Karsten Thies


  • کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی در بازاریابی بین المللی از دانشگاه روتلینگن مدرسه کسب و کار اروپایی (ESB)
  • دستیار در آکادمی صادرات بادن-وورتمبرگ و برگزاری سمینارها برای مدیران شرق اروپا
  • مسلط بر امور تجارت بین المللی در شرق اروپا
  • مشاوره، آموزش، خرید و فروش بین المللی و سرمایه گذاری