دوره تخصصی تربیت مدیر صادرات

دوره تخصصی شش ماهه مدیریت صادرات با تدریس اساتید آکادمی ملی صادرات آلمان (EA) و با استانداردهای دانشگاه اشتاین بایس (SHB) برلین در تهران برگزار می شود. در کنار برگزاری ۶ دوره آموزشی، یک دوره کاربردی به منظور بازدید از کمپانی های موفق کشور آلمان در نظر گرفته شده است تا مدیران کشورمان با شرکت های موفق بین المللی از نزدیک آشنا شوند و مطالب آموخته شده را به صورت کاربردی مشاهده کنند.