طراحی و تنظیم قراردادهای بین المللی

عواملی چون تورم ،نوسانات سریع در نرخ تبدیل ارز و افزایش قیمت یا کمیاب شدن ناگهانی کالا و مواد اولیه باعث ایجاد مشکلاتی در راه مذاکره و انعقاد قراردادهای بین المللی می شوند .به عبارت دیگر، قراردادی که در ابتدا اهداف وانتظارات طرفین را برآورده می سازد ممکن است بعدها به دلیل تغییر شرایط اقتصادی موجب کاهش ویا حتی از بین رفتن سود مورد انتظار یکی ازطرفین شود لذا در این مواقع یک قرارداد موفق و حرفه ای می تواند ارزش خود را نشان دهد.