ثبت نام دوره آموزشی

شماره حساب بانکی

شماره حساب: ۰۱۰۹۹۶۹۱۱۴۰۰۹
شماره کارت: ۶۰۳۷۶۹۱۹۹۰۱۸۰۲۹۱
شماره شبا: IR08019000000109969114009

به نام شرکت سفیر تجارت بین الملل عدنان