بازدید و کارگاه عملی در گمرک جمهوری اسلامی ایران

آشنایی با قوانبن و مقررات داخلی صادرات

آشنایی با بیمه ها و ضمانت های صادراتی و بازدید از صندوق ضمانت صادرات

 کارگاه صادرات کاربردی با استفاده از تجارب ناب صادرکنندگان موفق

بازدید و کارگاه آموزشی بانک توسعه صادرات

آشنایی با حمل و نقل بین المللی و بازدید از شرکت حمل و نقل بین المللی

بازدید و کارگاه عملی در آکادمی صادرات المان